Tilstandskontroll


Det er eier/bruker av tanker som er ansvarlig for at tilstandskontroller blir utført.

Vanlige ståltanker skal kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert femte år. GUP-tanker (plasttanker) skal trykktestes innen to år etter nedgraving. Ved tilfredsstillende resultat gjennomføres ordinær førstegangskontroll ved 30-års alder.

Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 1, omhandler nedgravde oljetanker. Dette kapittelet i forskriften gjelder for nedgravde tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje. Kommunen kan i særlige tilfeller bestemme at kapittelet i forskriften også skal gjelde for mindre tanker.

Forskriften finner du ved å trykke her : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/*#*

Vi har kompetent personell som utfører tilstandskontroller. Vi rengjør og kontrollerer tanken og sender rapport til kommunen på utført arbeid.