Oljeutskillere

Kontroll av oljeutskillere

Oljeutskillere må kontrolleres og tømmes regelmessig for at de skal fungere optimalt.

Som hovedregel bør dette gjøres minst en gang pr. år. Hvis utskilleren blir fylt opp av olje og slam får vannet mindre oppholdstid i utskilleren og virkningen blir redusert. Det må også tas vannprøver for å dokumentere at utslippsvannet er i henhold til tillatelse eller fastsatt grenseverdi (oljeinnhold 50 mg/liter angitt i forurensningsforskriften kapittel 15).

Vi sender årlig rapporter til kommunen over de oljeutskillerne vi har kontrollert. Det er kommunen som er tilsynsmyndighet for oljeutskillere, men Statsforvalteren sjekker også dette på sine inspeksjoner.

Miljøservice Vest tømmer også sandfangkummer og spyler opp rør.