HMS

Helse, miljø og sikkerhet

HMS er integrert i alle våre arbeidsoperasjoner og vi har skriftlige prosedyrer for de fleste aktiviteter.

Ved aktiviteter med stor risiko for skader på personell eller miljø blir det utført en risikovurdering der mulige hendelser blir identifisert og forebyggende tiltak blir iverksatt.

Vi utfører også jevnlig risikoanalyser for hele virksomheten for å kartlegge og redusere risiko. Vi har utarbeidet konkrete mål for HMS-arbeidet og jobber kontinuerlig for å oppnå disse.

Miljøservice Vest ble i 2010 ISO-sertifisert både på kvalitet, ISO 9001, og på miljø, ISO 14001.

Årlige revisjoner blir utført for å sikre at vi opprettholder samme nivå på kvalitets- og miljøarbeidet.

Vi har også stort fokus på det sosiale arbeidsmiljøet da dette er svært viktig for det totale HMS-arbeidet. Ansatte som trives i lag jobber bedre sammen og tar vare på hverandre.